നേഷൻ ആഡ്സ് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ ആലത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദിശ അക്ഷരവണ്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം