നേഷൻ ആഡ്സ് വാർത്തകളിലൂടെ… നേഷൻ ആഡ്സ് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ ആലത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദിശ അക്ഷരവണ്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം News 18 വാർത്തയാക്കിയപ്പോൾ…..