നേഷൻ ആഡ്സ് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ ആലത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദിശ അക്ഷരവണ്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൈരളി ടീവി വാർത്തയാക്കിയപ്പോൾ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *